Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Podmínky se zpracováním osobních údajů

Zpět na rezervaci

Stručné shrnutí následujících řádků v lidské řeči:  Vaše osobní údaje, konkrétně jméno (Pokud se nerozhodnete figurovat u nás pod přezdívkou), telefonní číslo a emailová adresa budou využity čistě pro účely komunikace s Vámi ohledně Vámi rezervované akce – tj. potvrzení Vaší rezervace, případně rušení akce či změny v akci. V případě, že zaškrtnete též povolení zasílání novinek, budete maximálně jednou měsíčně obesláni naším newsleterem s aktuálním programem a novinkami. Newsleter v sobě obsahuje možnost odhlásit se a tímpádem Vám již další newslettery nebudou zasílány.  V případě zaškrtnutí zájmu o zasílání budeme Vaše osobní údaje schraňovat v bezpečí a nikdo mimo nás k nim nebude mít přístup. Po deseti letech budou vaše údaje smazány.  V případě, že nezaškrtnete zájem o zasílání programu, budeme vaše osobní údaje mazat jednou pro vždy na konci měsíce v němž se daná akce konala.  Po dobu plynutí daného měsíce budou Vaše data přístupna pouze nám a využita výhradně pro již zmíněnou komunikaci ohledně potvrzení akce a případných změn. Žádný newsůetter Vám tedy zaslán nebude a ani jinak Vašeúdaje nevyužijeme, natož nezneužijeme.

A nyní dáme slovo legislativě:

PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Muzeum pověstí a strašidel z.s., IČ: 06762778, se sídlem Mostecká 18, Praha 1, 118 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Muzeum pověstí a strašidel z.s., IČ: 06762778, se sídlem Mostecká 18, Praha 1, 118 00, email: mysteriapragensia@gmail.com, telefon: +420 725 952 652
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  
 1. Správce uchovává osobní údaje  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 1. Příjemcem osobních údajů je pouze správce.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, ani jakékoli jiné organizaci, či osobě v rámci ČR. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.

Zpět na rezervaci